Privacy Policy

Privacy Beleid

Evibra Healthcare BV, gevestigd aan Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda
+31 76 2050284
https://evibra.eu/

Bram Wesdorp is de Functionaris Gegevensbescherming van Evibra Healthcare BV Hij/zij is te bereiken via b.wesdorp@evibra.eu 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Evibra Healthcare BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, dan wel via uw gezondheidscentrum, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, arts, diëtist, logopedist, verpleegkundige dan wel elke niet genoemd medisch centrum of (para)medicus. 

Welke gegevens wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Evibra Healthcare BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Uw verwijzers of centrum

Doel verwerking
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Evibra Healthcare BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Evibra Healthcare BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingautoriteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Evibra Healthcare BV neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Evibra Healthcare BV) tussen zit. Evibra Healthcare BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Office 365
 • Snelstart accountancy versie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Evibra Healthcare BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens welke mede afhankelijk zijn van de lokale regels in de verschillende landen waar Evibra werkt. Voor de Belastingdienst is de bewaartermijn 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Evibra Healthcare BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Evibra Healthcare BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Evibra Healthcare BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@evibra.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Evibra Healthcare BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Evibra Healthcare BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Evibra Healthcare BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@evibra.eu

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
 • Beveiliging van Microsoft Office 365
Scroll to top