Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN EVIBRA HEALTHCARE BV

Evibra Healthcare BV  
Van der Biltlaan 67  
4421 BD  KAPELLE Tel +31 (0)113 700238
KvK 71797548  
RSIN 858853346  
   

 1.  Toepasselijkheid

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn per 01 maart 2023 van
toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, op alle
mondelinge en schriftelijke offertes en alle overeenkomsten en leveringen van Evibra
Healthcare BV (hierna te noemen: “Evibra”). Evibra wijst nadrukkelijk
de toepasselijkheid van eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de ontvanger
dan wel de afnemer dan wel de koper. ontvanger, afnemer en koper hierna
gezamenlijk te noemen: “Koper”) van de hand, hetgeen Koper
accepteert.

 

2.    Overeenkomsten

Alle door Evibra uitgegeven prijslijsten, offertes en aanbiedingen in verband met de
levering van product(en), goederen en/of diensten, in welke vorm dan ook, zijn
vrijblijvend en gelden niet als aanbod van Evibra. Een geplaatste order geldt
als onherroepelijk aanbod van Koper. Evibra is pas gebonden door het begin van
uitvoering van een order, tenzij deze uitvoering onder voorbehoud geschiedt of
is geschied.

 

3.    Prijzen

3.1  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden ten aanzien van alle overeenkomsten
de door Evibra op de datum van levering gehanteerde prijzen, zoals door Evibra
gepubliceerd of anderszins gecommuniceerd zijn. Deze prijzen zijn netto en
exclusief BTW, tenzij anders vermeld is. Voorts kan Evibra deze prijzen
verminderen met een nader vast te stellen of overeen te komen korting, in welk
geval de door Evibra gehanteerde prijzen slechts gelden als adviesprijzen.

3.2  Evibra heeft het recht voor orders met een factuurwaarde van minder dan EUR 1.000,=
een toeslag voor administratie- en transportkosten in rekening te brengen.

3.3  Evibra heeft te allen tijden het recht de prijzen te wijzigen.

 

4.    Levering

4.1. Evibra draagt zorg voor een deugdelijke verzending van de door Koper bestelde producten via de Europees werkende
erkende transporteurs.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de
kosten van verzending voor rekening van Evibra. De levering van de bestelde
producten vindt plaats op het door Koper opgegeven leveringsadres,
overeenkomstig het met betrekking tot die wijze van levering bepaalde in de
INCOTERMS® 2020, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. Het risico voor beschadiging, waardevermindering, achteruitgang en verlies van de
producten gaat over op Koper op het moment van aflevering.

4.3. De levertijden worden door Evibra steeds bij benadering opgegeven en zijn niet
bindend. Overschrijding van de levertijd brengt Evibra niet in verzuim als
bedoeld in artikel 6:83 BW.

4.4. Indien de af te leveren zaken niet afgehaald en/of in ontvangst genomen worden door
Koper, zullen zij voor rekening en risico van Koper door Evibra opgeslagen
worden, eventueel, naar keuze van Evibra, bij een derde.

5.  Betalingen

5.1. Betaling van de koopprijs van geleverde producten wordt opeisbaar direct na levering.
Betaling dient zonder enige korting of verrekening vóór of op de in de factuur
vermelde vervaldatum dan wel, bij gebreke van een dergelijke vervaldatum,
binnen een termijn 30 dagen volgende op de factuurdatum, te geschieden, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. Bij gebreke van tijdige betaling is Koper steeds van rechtswege in verzuim zonder
dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop Koper in
verzuim is, is deze over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1%
per maand, of naar keuze van Evibra, wettelijke rente als be­doeld in artikel
6:119a BW. Alle buitengerechtelijke kosten voor Evibra verbonden aan de
invordering van aan Evibra verschuldigde bedragen (de kosten van juridische
bijstand daarbij inbegrepen), komen ten laste van de nalatige Koper. De
vergoeding van deze buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van het
verschuldigde bedrag, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

5.3. Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn hierboven is bepaald, heeft Evibra
te allen tijde het recht vooruit- of aanbetalingen te verlangen dan wel te
verlangen dat Koper zekerheid stelt voor de betaling, alvorens tot levering
over te gaan. Indien de verlangde vooruit- of aanbetaling uitblijft en/of de
verlangde zekerheid niet ten genoegen van Evibra wordt verschaft, heeft Evibra
het recht de leveringen op te schorten of te weigeren.

5.4. Indien Koper zich niet kan verenigen met een factuur van Evibra, dient Koper binnen 8
dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken bij Evibra.
Betwisting door Koper van een factuur schort de verplichting tot betalen niet
op.

6.  Eigendomsvoorbehoud

6.1. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat eerst op Koper over nadat deze aan al zijn
verplichtingen jegens Evibra tot de betaling van de koopsom voor geleverde of
nog te leveren zaken, of verrichte of te verrichten diensten en ter zake
verschuldigde rente, kosten en schadevergoeding, heeft voldaan. Koper is echter
gerechtigd om over de zaken te beschikken in diens normale bedrijfsuitoefening.
Overigens is Koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht
op te vestigen. Koper is verplicht Evibra onverwijld op de hoogte te stellen
wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot nog in eigendom
toebehorende zaken van Evibra.

6.2. In de gevallen als bedoeld in artikel 6.1 is Evibra reeds onherroepelijk
gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, om de zaken, die Evibra’s
eigendom zijn gebleven, weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar
deze zich bevinden. Evibra heeft het recht, hetzij de zaken onder zich te
houden totdat de verschuldigde koopsom met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding
volledig is voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de
netto-opbrengst in mindering komt op het door de Koper totaal verschuldigde.

6.3. Koper is verplicht de door Evibra geleverde producten op te slaan op zodanige wijze,
dat deze producten te allen tijde duidelijk kunnen worden onderscheiden als
producten door Evibra geleverd. Indien Koper voor de opslag van de geleverde
producten een ruimte huurt, zal Koper de identiteit en woonplaats van de
verhuurder op eerste verzoek aan Evibra bekend maken.

7.  Niet nakoming

7.1. Indien één der partijen toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar
verplichtingen, alsmede in geval van faillissementsaanvraag, faillissement,
liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surseance van betaling
van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder
in­gebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn
en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

7.2. In geval één van de in het eerste lid genoemde omstandigheden zich bij Koper
voordoet, zullen alle vorderingen van Evibra direct ten volle opeisbaar zijn. Evibra
zal in dat geval het recht hebben ook alle andere overeenkomsten tot levering
van zaken en diensten met Koper op te schorten of te ontbinden.

8.  Overmacht

8.1. Ingeval van overmacht heeft Evibra het recht om te zijner keuze de uitvoering van de
overeenkomst tot levering voor een termijn van maximaal drie (3) maanden op te schorten
of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder te zijn gehouden tot het betalen van schadevergoeding. Onder
overmacht wordt mede verstaan: elke omstandigheid waarmee Evibra ten tijde van
het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan
de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door Koper kan
worden verlangd, zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland al
dan niet rechtstreeks daarbij is betrokken, gehele of gedeeltelijke mobilisatie,
staat van beleg, terreur(dreiging), oproer, sabotage, epidemieën, natuurrampen,
brand of andere vernietigingen en schaden in fabrieken of magazijnen,
bedrijfsbezetting, werkstakingen, zowel in het bedrijf van Evibra als in
bedrijven van welke zaken, grondstoffen en/of hulpstoffen worden betrokken,
beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, beperkingen of
belemmeringen van productie en/of aanvoer van zaken, grondstoffen, hulpstoffen,
brandstoffen en/of energie.

8.2. Indien Evibra wegens overmacht niet aan diens leveringsverplichting kan voldoen, heeft
Koper het recht, behalve indien de duur van de overmacht zulks niet
rechtvaardigt, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.

8.3. Nakoming door Evibra in één of meer gevallen onder omstandigheden als omschreven in het
eerste lid, tast niet het recht aan om in volgende of andere gevallen van de
bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.

9.  Garantie en retourzendingen

9.1. Producten worden door Evibra ingekocht dan wel omgepakt en op de markt gebracht met
inachtneming van de van toepassing zijnde wettelijke vereisten. Mededelingen
door of namens Evibra gedaan betreffende de kwaliteit, samenstelling,
behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen enz. van
de producten gelden alleen als garanties, indien zij schriftelijk en
uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.

9.2. Geleverde goederen kunnen uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Evibra worden
teruggezonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.  Zorgplicht van de Koper en schadeclaims

10.1. Koper dient zich in voldoende mate op de hoogte te stellen van de kenmerken
(inclusief mogelijke bijwerkingen) van de producten die hij van Evibra koopt.

10.2. Koper is verplicht de voorschriften en redelijke aanwijzingen van Evibra inzake de
wijze van opslag en behandeling van de geleverde producten strikt in acht te
nemen. Koper is verplicht de producten en emballage bij binnenkomst of anders
zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens
gebruik van Koper kan worden verlangd, te controleren. De gebreken van de
producten en emballage, die bij deze controle worden geconstateerd, alsmede de
gebreken die eerst later bij gebruik of verbruik door Koper of door derden
blijken te bestaan dienen uiterlijk binnen 24 uur nadat zij door Koper zijn
geconstateerd aan Evibra ter kennis worden gebracht. Koper is verplicht
maatregelen te nemen teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken. Koper zal
daarbij met name de aanwijzingen van Evibra met betrekking tot de producten en
emballage opvolgen. Iedere aansprakelijkheid vervalt, indien Koper aan een van
deze verplichtingen niet voldoet.

10.3.Koper is verantwoordelijk voor alle eventuele vergunningen en toestemmingen die nodig
zijn om de producten van Evibra te kopen, doorverkopen en/of gebruiken. Koper
dient te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Koper
vrijwaart en stelt Evibra schadeloos voor alle vorderingen die erop zijn
gebaseerd dat Koper aan het voorgaande niet heeft voldaan.

10.4.Koper zal er voor zorgen dat diens administratie in verband met de door Evibra
geleverde producten voldoet aan alle vereisten voortvloeiende uit toepasselijke
wet- en regelgeving. Koper draagt er zorg voor dat de ontvangers van de
producten op korte termijn kunnen worden opgespoord. Koper zal er voor zorgen
dat de door Evibra geleverde producten identificeerbaar blijven en niet worden
vermengd met andere producten indien dat er toe zou leiden dat de producten
niet langer identificeerbaar zijn. Koper zal op eerste redelijk verzoek van Evibra
kosteloos diens medewerking verlenen aan terugroepacties, acties om de
ontvangers van de producten te informeren over belangrijke gezondheidsrisico’s
of andere, vergelijkbare acties.

10.5.De aansprakelijkheid van Evibra als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst met Koper is beperkt tot schade aan personen of
zaken als bedoeld in art. 6:190 BW en zal voorts nimmer het netto verkoopbedrag
c.q. het netto factuurbedrag van de betreffende zaken te boven gaan.

10.6.Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder onze
uitdrukkelijk schriftelijke toestemming enig door hem aan ons verschuldigd
bedrag te verrekenen met enig bedrag dat wij aan hem verschuldigd mochten zijn
dan wel worden.

10.7.Vorderingen op Evibra vervallen één jaar na het moment
waarop schade is ontstaan, dan wel de wederpartij daarmee bekend is geworden.

 

11.  Auditrecht

11.1.   Evibra of een door haar aangewezen vertegenwoordiger heeft het recht om bij Koper alle
omstandigheden, documenten en informatie in verband met de opslag en/of het
gebruik van door Evibra geleverd(e) product(en), goederen en/of diensten van
tijd tot tijd te controleren, mits tijdens kantooruren en in aanwezigheid van
een bevoegde vertegenwoordiger van Koper. Evibra of de door haar aangewezen
vertegenwoordiger zal Koper een redelijke tijd vóór de voorgenomen audit
schriftelijk hiervan in kennis stellen.

11.2.  Ten behoeve van dergelijke audits zal Evibra of de door haar aangewezen vertegenwoordiger
toegang tot de faciliteiten van Koper hebben tot drie (3) jaar na de datum van
laatste betaling door Koper aan Evibra in verband met de levering van product(en),
goederen en/of diensten.

11.3.   Evibra of de door haar aangewezen vertegenwoordiger zal toegang hebben tot de
faciliteiten van Koper en tot alle documenten en informatie in verband met de
levering van product(en), goederen en/of diensten en zal door Koper worden voorzien
van een adequate en passende werkruimte, om de audit in overeenstemming met dit
artikel te kunnen verrichten.

12.Intellectuele eigendomsrechten

12.1.  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde producten en
aanverwante materialen berusten bij Evibra of haar licentiegevers.

12.2.  Behoudens voor zover wettelijk toelaatbaar, is het Koper niet toegestaan om merk- en/of
herkenningstekens op de geleverde producten of verpakkingen daarvan, te
verwijderen, wijzigen of (gedeeltelijk) onzichtbaar te maken dan wel de
producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

12.3. Koper zal Evibra onverwijld schriftelijk in kennis stellen van enige aanspraak van
een derde in verband met een inbreuk op intellectuele en/of industriële
eigendomsrechten met betrekking tot de aan Koper geleverde producten. Evibra is
dan gerechtigd, mede namens Koper, verweer te voeren dan wel tegen de
betreffende derde rechtsmaatregelen te treffen. Koper zal te allen tijde zijn
medewerking verlenen aan Evibra, mocht deze dat in dit verband verzoeken.

13.Geheimhouding en publiciteit

13.1.  Evibra en Koper zullen informatie en/of gegevens omtrent elkaars bedrijfsvoering die
naar hun aard vertrouwelijk zijn, als strikt vertrouwelijk behandelen op geen
enkele wijze dan ook aan derden openbaar maken, tenzij deze informatie en/of
gegevens reeds aantoonbaar algemeen bekend waren ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst tussen Evibra en Koper, dan wel dat de ene partij aan de andere
partij schriftelijk toestemming heeft verleend deze informatie en/of gegevens
aan (een) derde(n) openbaar te maken.

13.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Evibra zal Koper niet naar
overeenkomsten met, offertes en/of leveringen van Evibra verwijzen in
publicaties of advertenties in tijdschriften, kranten, verslagen,
goederenbrieven, brochures of anderszins.

14.Ethisch handelen en belangverstrengelingen

14.1.Bij de uitvoering van de overeenkomsten met en leveringen door Evibra zal Koper
zich houden aan handelspraktijken die in overeenstemming zijn met de letter en
de geest van toepasselijke wet- en regelgeving, als volgt:

14.1.1.  Alle transacties in verband met de levering van product(en), goederen en/of diensten
door Evibra worden accuraat vastgelegd in de boeken van Koper en er worden geen
betalingen gedaan, in geld of anderszins, direct of indirect, aan
overheidsfunctionarissen of aan personen die namens hen optreden, of aan
vertegenwoordigers van andere ondernemingen om daarmee invloed uit te oefenen
op beslissingen of handelingen van de overheid op gebieden waar Evibra actief
is.

14.1.2.  Koper zal bij de uitvoering van overeenkomsten met en leveringen door Evibra zodanig
handelen dat Evibra daardoor geen verlies lijdt en niet in verlegenheid wordt
gebracht door feitelijke of schijnbare belangenverstrengeling, en eisen dat alle
door Koper daarbij betrokken derde partijen zich aan ditzelfde beleid houden.

14.2. Evibra heeft het recht om overeenkomsten en leveringen op te zeggen als Koper, zijn
werknemers, zaakwaarnemers, vertegenwoordigers, onderaannemers, consultants of
anderszins ingeschakelde derde partijen zich niet aan de genoemde handelspraktijken
houden.

15.Gedeeltelijke onverbindendheid

Zijn of worden deze algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan
blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Evibra zal alsdan
gerechtigd zijn het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen door
bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet
op de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk
overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

 

16.Contractsovername

Koper stemt er bij voorbaat mee in dat Evibra de rechten en plichten ten aanzien van
een overeenkomst overdraagt dan wel inbrengt in een rechtspersoon, waarin Evibra
direct of indirect participeert dan wel zeggenschap heeft.
Wanneer de Koper de rechten en plichten ten aanzien van een overeenkomst
overdraagt dan wel inbrengt in een rechtspersoon, waarin de Koper direct of
indirect participeert dan wel zeggenschap heeft, dient de Koper hiervan schriftelijk
melding te maken aan Evibra binnen 30 dagen. Evibra heeft het recht de
overeenkomst(en) te herzien binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de
melding.

 

17.Verwerking persoonsgegevens

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt,

zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerk overeenkomstig het PrivacyReglement van Evibra welke gebaseerd is op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

18.Rechts- en forumkeuze

18.1. Op overeenkomsten tussen Evibra en Koper is Nederlands recht van toepassing, zulks
met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

18.2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Evibra en Koper
gesloten overeenkomst met betrekking tot de levering van producten door Evibra aan
Koper, worden in eerste aanleg bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter
van de Rechtbank Zeeland-West-Brant, met dien verstande dat Evibra het recht
behoudt een dergelijk geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is
in de woonplaats van Koper.

 

19 Deponering en wijzigingen
De oorspronkelijke algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van kracht vanaf 01 januari 2019. De gewijzigde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van kracht vanaf 01 maart 2023 en worden binnen 30 dagen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Evibra heeft te
allen tijden het recht deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aan te
passen waarbij deze, binnen 30 dagen nadat deze van kracht zijn, gedeponeerd
worden bij de Kamer van Koophandel.

 

Aldus gedeponeerd op 27 februari 2023 bij de Kamer van Koophandel.

 

Schuiven naar boven

De NCFS (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting organiseert jaarlijks een CF-symposium en vanuit
Evibra Healthcare ondersteunen we dit symposium.

 

Nederlands CF Symposium 15 april 2023  in Vinkeveen

Het jaarlijkse symposium is bedoeld voor professionals uit de zorg voor of onderzoek naar taaislijmziekte.
Dit jaar is het thema:

                    ‘CF is meer dan een longziekte’ 

Een perfect thema van deze nascholingsdag voor CF-zorgverleners. Vanuit Evibra Healthcare zijn we aanwezig met informatie over Multivitaminen van MVW. De informatie wordt gedeeld met zorgverleners én ze kunnen gelijk zelf proeven. Perfect vanwege de neutrale smaak, dat wordt zeer gewaardeerd door de patiënten.

Meer weten over MVW? Kijk dan op www.cfvitamines.eu of www.evibra.eu of bel Bert Steenhuizen onze productspecialist +31 6 44 37 66  90 b.steenhuizen@evibra.eu.