Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN EVIBRA HEALTHCARE BV

Evibra Healthcare BV
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS BREDATel +31 (0)76 205 0284
KvK 71797548
RSIN 858853346
Bank NL66INGB 0008 9054 69 BIC INGBNL2A
BTW NL858853346B01

1. Toepasselijkheid

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn per 1 januari 2019 van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, op alle mondelinge en schriftelijke offertes en alle overeenkomsten en leveringen van Evibra Healthcare BV (hierna: “Evibra”). Evibra wijst nadrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de ontvanger dan wel de afnemer dan wel de koper (hierna: “Koper”) van de hand, hetgeen Koper accepteert.

2. Overeenkomsten

Alle door Evibra uitgegeven prijslijsten, offertes en aanbiedingen in verband met de levering van product(en), goederen en/of diensten, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gelden niet als aanbod van Evibra. Een geplaatste order geldt als onherroepelijk aanbod van Koper. Evibra is pas gebonden door het begin van uitvoering van een order, tenzij deze uitvoering onder voorbehoud geschiedt of is geschied.

3. Prijzen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden ten aanzien van alle overeenkomsten de door Evibra op de datum van levering gehanteerde prijzen, zoals door Evibra gepubliceerd of anderszins gecommuniceerd. Deze prijzen zijn netto en exclusief BTW, tenzij anders vermeld is.. Voorts kan de Evibra deze prijzen verminderen met een nader vast te stellen of overeen te komen korting, in welk geval de door Evibra gehanteerde prijzen slechts gelden als adviesprijzen.

3.2 Evibra heeft het recht voor orders met een factuurwaarde van minder dan EUR 1.000,= een toeslag voor administratie- en transportkosten in rekening te brengen.

3.3 Evibra heeft te allen tijden het recht de prijzen te wijzigen.

4. Levering

4.1. Evibra draagt zorg voor een deugdelijke verzending van de door Koper bestelde producten.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de kosten van verzending voor rekening van Evibra. De levering van de bestelde producten vindt plaats op het door Koper opgegeven leveringsadres, overeenkomstig het met betrekking tot die wijze van levering bepaalde in de INCOTERMS® 2010, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. Het risico voor beschadiging, waardevermindering, achteruitgang en verlies van de producten gaat over op Koper op het moment van aflevering.

4.3. De levertijden worden door Evibra steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. Overschrijding van de levertijd brengt Evibra niet in verzuim als bedoeld in artikel 6:83 BW. 4.4. Indien de af te leveren zaken niet afgehaald en/of in ontvangst genomen worden door Koper, zullen zij voor rekening en risico van Koper door Evibra opgeslagen worden, eventueel, naar keuze van Evibra, bij een derde.

5. Betalingen

5.1. Betaling van de koopprijs van geleverde producten wordt opeisbaar direct na levering. Betaling dient zonder enige korting of verrekening vóór of op de in de factuur vermelde vervaldatum dan wel, bij gebreke van een dergelijke vervaldatum, binnen een termijn 30 dagen volgende op de factuurdatum, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. Bij gebreke van tijdige betaling is Koper steeds van rechtswege in verzuim zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop Koper in verzuim is, is deze over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, of naar keuze van Evibra, wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW. Alle buitengerechtelijke kosten voor Evibra verbonden aan de invordering van aan Evibra verschuldigde bedragen (de kosten van juridische bijstand daarbij inbegrepen), komen ten laste van de nalatige Koper. De vergoeding van deze buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

5.3. Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn hierboven is bepaald, heeft Evibra te allen tijde het recht vooruit- of aanbetalingen te verlangen dan wel te verlangen dat Koper zekerheid stelt voor de betaling, alvorens tot levering over te gaan. Indien de verlangde vooruit- of aanbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet ten genoegen van Evibra wordt verschaft, heeft Evibra het recht de leveringen op te schorten of te weigeren.

5.4. Indien Koper zich niet kan verenigen met een factuur van Evibra, dient Koper binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken bij Evibra. Betwisting door Koper van een factuur schort de verplichting tot betalen niet op.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat eerst op Koper over nadat deze aan al zijn verplichtingen jegens Evibra tot de betaling van de koopsom voor geleverde of nog te leveren zaken, of verrichte of te verrichten diensten en ter zake verschuldigde rente, kosten en schadevergoeding, heeft voldaan. Koper is echter gerechtigd om over de zaken te beschikken in diens normale bedrijfsuitoefening. Overigens is Koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Koper is verplicht Evibra onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot Evibra nog in eigendom toebehorende zaken.

6.2. In de gevallen als bedoeld in artikel 7.1 is Evibra reeds onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, om de zaken, die Evibra’s eigendom zijn gebleven, weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. Evibra heeft het recht, hetzij de zaken onder zich te houden totdat de verschuldigde koopsom met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door Koper totaal verschuldigde.

6.3. Koper is verplicht de door Evibra geleverde producten op te slaan op zodanige wijze, dat deze producten te allen tijde duidelijk kunnen worden onderscheiden als producten door Evibra geleverd. Indien Koper voor de opslag van de geleverde producten een ruimte huurt, zal Koper de identiteit en woonplaats van de verhuurder op eerste verzoek aan Evibra bekend maken.

7. Niet nakoming

7.1. Indien één der partijen toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen, alsmede in geval van faillissementsaanvrage, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surseance van betaling van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

7.2. In geval één van de in het eerste lid genoemde omstandigheden zich bij Koper voordoet, zullen alle vorderingen van Evibra direct ten volle opeisbaar zijn. Evibra zal in dat geval het recht hebben ook alle andere overeenkomsten tot levering van zaken en diensten met Koper op te schorten of te ontbinden.

8. Overmacht

8.1. Ingeval van overmacht heeft Evibra het recht om te zijner keuze de uitvoering van de overeenkomst tot levering voor een termijn van maximaal drie (3) maanden op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder te zijn gehouden tot het betalen van schadevergoeding. Onder overmacht wordt mede verstaan: elke omstandigheid waarmee Evibra ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door Koper kan worden verlangd, zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland al dan niet rechtstreeks daarbij is betrokken, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, terreur(dreiging), oproer, sabotage, epidemieën, natuurrampen, brand of andere vernietigingen en schaden in fabrieken of magazijnen, bedrijfsbezetting, werkstakingen, zowel in het bedrijf van Evibra als in bedrijven van welke zaken, grondstoffen en/of hulpstoffen worden betrokken, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, beperkingen of belemmeringen van productie en/of aanvoer van zaken, grondstoffen, hulpstoffen, brandstoffen en/of energie.

8.2. Indien Evibra wegens overmacht niet aan diens leveringsverplichting kan voldoen, heeft Koper het recht, behalve indien de duur van de overmacht zulks niet rechtvaardigt, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.3. Nakoming door Evibra in één of meer gevallen onder omstandigheden als omschreven in het eerste lid, tast niet het recht aan om in volgende of andere gevallen van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.

9. Garantie en retourzendingen

9.1. Producten worden door Evibra vervaardigd en op de markt gebracht met inachtneming van de van toepassing zijnde wettelijke vereisten. Mededelingen door of namens Evibra gedaan betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen enz. van de producten gelden alleen als garanties, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.

9.2. Geleverde goederen kunnen uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Evibra worden teruggezonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Zorgplicht van de koper en schadeclaims

10.1. Koper dient zich in voldoende mate op de hoogte te stellen van de kenmerken (inclusief mogelijke bijwerkingen) van de producten die hij van Evibra koopt.

10.2. Koper is verplicht de voorschriften en redelijke aanwijzingen van Evibra inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde producten strikt in acht te nemen. Koper is verplicht de producten en emballage bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van Koper kan worden verlangd, te controleren. De gebreken van de producten en emballage, die bij deze controle worden geconstateerd, alsmede de gebreken die eerst later bij gebruik of verbruik door Koper of door derden blijken te bestaan dienen uiterlijk binnen 24 uur nadat zij door Koper zijn geconstateerd aan Evibra ter kennis worden gebracht. Koper is verplicht maatregelen te nemen teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken. Koper zal daarbij met name de aanwijzingen van Evibra met betrekking tot de producten en emballage opvolgen. Iedere aansprakelijkheid vervalt, indien Koper aan een van deze verplichtingen niet voldoet.

10.3. Koper is verantwoordelijk voor alle eventuele vergunningen en toestemmingen die nodig zijn om de producten van Evibra te kopen, doorverkopen en/of gebruiken. Koper dient te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Koper vrijwaart en stelt Evibra schadeloos voor alle vorderingen die erop zijn gebaseerd dat Koper aan het voorgaande niet heeft voldaan.

10.4. Koper zal er voor zorgen dat diens administratie in verband met de door Evibra geleverde producten voldoet aan alle vereisten voortvloeiende uit toepasselijke wet- en regelgeving. Koper draagt er zorg voor dat de ontvangers van de producten op korte termijn kunnen worden opgespoord. Koper zal er voor zorgen dat de door Evibra geleverde producten identificeerbaar blijven en niet worden vermengd met andere producten indien dat er toe zou leiden dat de producten niet langer identificeerbaar zijn. Koper zal op eerste redelijk verzoek van Evibra kosteloos diens medewerking verlenen aan terugroepacties, acties om de ontvangers van de producten te informeren over belangrijke gezondheidsrisico’s of andere, vergelijkbare acties.

10.5. De aansprakelijkheid van Evibra als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Koper is beperkt tot schade aan personen of zaken als bedoeld in art. 6:190 BW en zal voorts nimmer het netto verkoopbedrag c.q. het netto factuurbedrag van de betreffende zaken te boven gaan.

10.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijk schriftelijke toestemming enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat wij aan hem verschuldigd mochten zijn dan wel worden.

10.7. Vorderingen op Evibra Healtchare BV vervallen één jaar na het moment waarop schade is ontstaan, dan wel de wederpartij daarmee bekend is geworden.

11. Auditrecht

11.1. Evibra of een door haar aangewezen vertegenwoordiger heeft het recht om bij Koper alle omstandigheden, documenten en informatie in verband met de opslag en/of het gebruik van door Evibra geleverd(e) product(en), goederen en/of diensten van tijd tot tijd te controleren, mits tijdens kantooruren en in aanwezigheid van een bevoegde vertegenwoordiger van Koper. Evibra of de door haar aangewezen vertegenwoordiger zal Koper een redelijke tijd vóór de voorgenomen audit schriftelijk hiervan in kennis stellen.

11.2. Ten behoeve van dergelijke audits zal Evibra of de door haar aangewezen vertegenwoordiger toegang tot de faciliteiten van Koper hebben tot drie (3) jaar na de datum van laatste betaling door Koper aan Evibra in verband met de levering van product(en), goederen en/of diensten.

11.3. Evibra of de door haar aangewezen vertegenwoordiger zal toegang hebben tot de faciliteiten van Koper en tot alle documenten en informatie in verband met de levering van product(en), goederen en/of diensten en zal door Koper worden voorzien van een adequate en passende werkruimte, om de audit in overeenstemming met dit artikel te kunnen verrichten.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde producten en aanverwante materialen berusten bij Evibra of haar licentiegevers.

12.2. Behoudens voor zover wettelijk toelaatbaar, is het Koper niet toegestaan om merk- en/of herkenningstekens op de geleverde producten of verpakkingen daarvan, te verwijderen, wijzigen of (gedeeltelijk) onzichtbaar te maken dan wel de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

12.3. Koper zal Evibra onverwijld schriftelijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde in verband met een inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan Koper geleverde producten. Evibra is dan gerechtigd, mede namens Koper, verweer te voeren dan wel tegen de betreffende derde rechtsmaatregelen te treffen. Koper zal te allen tijde zijn medewerking verlenen aan Evibra, mocht deze dat in dit verband verzoeken.

13. Geheimhouding en publiciteit

13.1. Evibra en Koper zullen informatie en/of gegevens omtrent elkaars bedrijfsvoering die naar hun aard vertrouwelijk zijn, als strikt vertrouwelijk behandelen op geen enkele wijze dan ook aan derden openbaar maken, tenzij deze informatie en/of gegevens reeds aantoonbaar algemeen bekend waren ten tijde van het sluiten van de eerste overeenkomst tussen Evibra en Koper, dan wel dat de ene partij aan de andere partij schriftelijk toestemming heeft verleend deze informatie en/of gegevens aan (een) derde(n) openbaar te maken.

13.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Evibra zal Koper niet naar overeenkomsten met, offertes en/of leveringen van Evibra verwijzen in publicaties of advertenties in tijdschriften, kranten, verslagen, goederenbrieven, brochures of anderszins.

14. Ethisch handelen en belangverstrengelingen

14.1. Bij de uitvoering van de overeenkomsten met en leveringen door Evibra zal Koper zich houden aan handelspraktijken die in overeenstemming zijn met de letter en de geest van toepasselijke wet- en regelgeving, als volgt:

14.1.1. Alle transacties in verband met de levering van product(en), goederen en/of diensten door Evibra worden accuraat vastgelegd in de boeken van Koper en er worden geen betalingen gedaan, in geld of anderszins, direct of indirect, aan overheidsfunctionarissen of aan personen die namens hen optreden, of aan vertegenwoordigers van andere ondernemingen om daarmee invloed uit te oefenen op beslissingen of handelingen van de overheid op gebieden waar Evibra actief is.

14.1.2. Koper zal bij de uitvoering van overeenkomsten met en leveringen door Evibra zodanig handelen dat Evibra daardoor geen verlies lijdt en niet in verlegenheid wordt gebracht door feitelijke of schijnbare belangenverstrengeling, en eisen dat alle door Koper daarbij betrokken derde partijen zich aan ditzelfde beleid houden.

14.2. Evibra heeft het recht om overeenkomsten en leveringen op te zeggen als Koper, zijn werknemers, zaakwaarnemers, vertegenwoordigers, onderaannemers, consultants of anderszins ingeschakelde derde partijen zich niet aan de genoemde handelspraktijken houden.

15. Gedeeltelijke onverbindendheid

Zijn of worden deze algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Evibra zal alsdan gerechtigd zijn het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

16. Contractsovername

Koper stemt er bij voorbaat mee in dat Evibra de rechten en plichten ten aanzien van een overeenkomst overdraagt dan wel inbrengt in een rechtspersoon, waarin Evibra direct of indirect participeert dan wel zeggenschap heeft. Wanneer de Koper de rechten en plichten ten aanzien van een overeenkomst overdraagt dan wel inbrengt in een rechtspersoon, waarin de Koper direct of indirect participeert dan wel zeggenschap heeft, dient de Koper hiervan schriftelijk melding te maken aan Evibra binnen 30 dagen. Evibra heeft het recht de overeenkomst(en) te herzien binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de melding.

17. Verwerking persoonsgegevens

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig het PrivacyReglement van Evibra welke gebaseerd is op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

18. Rechts- en forumkeuze

18.1. Op overeenkomsten tussen Evibra en Koper is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

18.2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Evibra en Koper gesloten overeenkomst met betrekking tot de levering van producten door Evibra aan Koper, worden in eerste aanleg bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht, met dien verstande dat Evibra het recht behoudt een dergelijk geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van Koper.

19. Deponering en wijzigingen

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van kracht vanaf 01 januari 2019 en worden binnen 30 dagen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Evibra heeft te allen tijden het recht deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aan te passen waarbij deze, binnen 30 dagen nadat deze van kracht zijn, gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel.

Aldus gedeponeerd op 18 januari 2019 bij de Kamer van Koophandel.

Scroll to top